Vad är KPT - Kognitiv Psykoterapi ?

”Kognitiv beteendeterapi, KBT, är konsten att hålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för klienten för att uppnå hans mål.” (Anna Kåver, KBT i utveckling).

Det är en behandlingsmodell influerat av gamla filosofiska resonemang men framför allt av vetenskapliga och kliniska argument om det mänskliga psykets uppbyggnad. Framväxten av KBT beskrivs som en process i faser eller vågor där vi nu befinner oss i den tredje fasen.

Första fasen

Den första utvecklingsfasen hade omkring 1920 det mänskliga beteendet i fokus. Baserat på inlärningspsykologin utvecklades av bl.a. I.P. Pavlov, B.F. Skinner och J. Wolpe den klassiska beteendeterapin.
Parallellt i olika världsdelar utvecklades teorier och behandlingsmetoder om s.k. betingning och avbetingning, operant inlärning, förstärkande och belönande som visade sig fungera väldigt väl i behandling av t.ex. fobier och så småningom i behandling av personer med en rad olika psykologiska och psykiatriska problem.

Andra fasen

I den andra utvecklingsfasen började man fokusera på innehållet och valören i klientens tankar i stället för hans beteende. På 1970-talet lade Aaron T. Beck och Albert Ellis grunden för det som kallas den ”kognitiva revolutionen”.
Grunden i den kognitiva modellen är att känslomässiga problem har sitt ursprung i hur vi uppfattar det som händer oss. Det är ett känt faktum att en situation aldrig upplevs exakt lika av två personer. Detta talar för att våra upplevelser och föreställningar inte speglar verkligheten på ett exakt, objektivt sätt.

En annan grundtanke inom KPT är att våra uppfattningar om oss själva, andra och omvärlden börjar etableras redan i barndomen – i linje med de erfarenheter vi gör. När vi väl har lärt oss att världen är på ett visst sätt så kommer vi också att läsa in just detta i det vi upplever. Våra kognitioner guidas av våra tidigare upplevelser. Detta kallas för att vi har utvecklat ett schema. Ett schema bygger på ett grundantagande, som säger något viktigt om oss själva, t ex ”jag är inte värd att älskas”.

Målet i behandlingen är att förändra innehållet i patientens negativa scheman / tankar och / eller att förändra klientens beteenden som är en följd av det förvrängda tänkandet. Sedan början av 1980-talet har beteendeterapi och kognitiv terapi länkats samman till Kognitiv Beteende Terapi, KBT.

Tredje fasen

I den tredje utvecklingsfasen läggs fokus på känslor och österländsk filosofi. I stället för att fokusera på innehållet i våra tankar kollar vi på hur patienten tänker och känner.
Man utgår ifrån att psykiska störningar har sitt ursprung i klientens kamp att för att undvika obehagliga och oönskade inre upplevelser, tankar och känslor. Man utgår ifrån att vi försöker kontrollera för mycket, att vi även försöker kontrollera det som inte går att kontrollera.

Ett dialektiskt synsätt där begrepp som acceptans och mindfulness är centrala växer fram. Exempel på nya terapigrenar som vuxit fram är dialektisk beteendeterapi, DBT, acceptans och commitment therapy, ACT samt schematerapi.

KBT är således i utveckling. Klinisk och vetenskaplig erfarenhet samlas och används för att utveckla effektiva behandlingsformer för vår tids psykiska ohälsa och lidanden.

Modern KBT inkluderar alla tre faser i större eller mindre utsträckning. Behandlingen utformas för att på bästa sätt möta klientens specifika behov och önskemål.

Människan plågas icke av tingen i sig,
utan av sitt sätt att uppfatta dem.
Epiktetos, 100-talet

Telefontid

Måndag – torsdag  08:30-09:00

Telefon: 0705 – 652 909

Öppettider

Måndag – Torsdag  08:30-17:00

Högkostnadsskyddet

gäller !

Eftersom vi har avtal med Region Skåne, så gäller sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskyddet även hos oss !
Läs mer på Region Skånes hemsida